Adatvédelmi nyilatkozat

 1. A honlap látogatásával Ön egyúttal tudomásul veszi, hogy információink igénybevételekor aláveti magát az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek, és egyben fenntartás nélkül elfogadja a nyilatkozatokban rögzített feltételeket.
 2. A honlap böngészése során Ön egyidejűleg adatot is szolgáltat. Az adatszolgáltatás részben automatikusan, részben a honlapon elhelyezett űrlapok, formanyomtatványok kitöltésével, esetlegesen hírlevél megrendelése útján történik.
 3. A jelen adatkezelési nyilatkozat elfogadásával egyben kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Rejtélyek Háza Kft. kezelje. Az Ön személyes adatait a Rejtélyek Háza Kft. kizárólag csak a Rejtélyek Háza weboldal (www.rejtelyekhaza.hu) által nyújtott szolgáltatások teljesítése, az Önnel történő kapcsolattartás, valamint marketing és későbbi ajánlatküldés céljából kezeli az Ön adatkezeléshez történő hozzájárulásának visszavonásáig, illetőleg a személyes adatainak törléséig.
 4. Ön a honlap látogatásával egyben egyetért azzal, hogy adatokat szolgáltasson a honlap kezelője számára, és tudomásul veszi, hogy egyes weboldalak látogatásának feltétele az oldalak tartalmának megfelelő személyes adatok önkéntes szolgáltatása. Amennyiben Ön akként dönt, hogy a kért személyes információt nem adja meg, úgy lehetséges, hogy nem fér hozzá a honlap bizonyos részeihez.
 5. Jelen adatkezeséi nyilatkozat elfogadásával Ön tudomásul veszi, hogy személyes adatait a Rejtélyek Háza Kft. a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az Ön hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
 6. A Rejtélyek Háza Kft. kijelenti, hogy a portál felhasználói által nyújtott személyes adatokat, információkat az adatvédelmi szabályok tiszteletben tartásával adatkezelőként saját maga illetve az általa megbízott adatfeldolgozó kezeli.
 7. A Rejtélyek Háza Kft. szavatol azért, hogy az Ön személyes adatainak kezelése során biztosítva van az Ön magánszférájának védelme. A Rejtélyek Háza Kft. gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek a törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
 8. A Rejtélyek Háza Kft. az Ön személyes adatait megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 9. A Rejtélyek Háza Kft. az Ön személyes adatait kizárólag azon időtartamig őrzi, kezeli, tárolja, amíg az megfelel a hivatkozott jogszabályi előírásoknak. Az adatkezelés során az Ön által önként szolgáltatott adatokhoz kizárólag a Rejtélyek Háza Kft. olyan alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek az adatkezelés munkaköri kötelezettsége.
 10. A webhelyen lévő nyilatkozataink, kijelentéseink nem minősülnek kötelezettségvállalásnak. Ön egyetért azzal, hogy a webhelyről vagy a webhelyen keresztül letöltött és megszerzett információk felhasználása önként, saját belátása szerint és kizárólag saját kockázatára történik.
 11. A Rejtélyek Háza Kft. a felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat kizárólag akkor gyűjt, ha az adott szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi.
 12. A szolgáltatásainak igénybevételéhez bizonyos esetekben szükség lehet regisztrációs formanyomtatványok kitöltésére. Az ilyen oldalakon a Rejtélyek Háza Kft. a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatokat (nevet, e-mail címet, lakcímet, székhelyet, értesítési címet, telefonszámot) kér.
 13. Ezen adatok közül a Rejtélyek Háza Kft. csak a nevet, azonosítás miatt, és az e-mail címet, kapcsolattartás céljából tárolja.
 14. A személyes adatokat a Rejtélyek Háza Kft. megfelelő technikai védelemmel ellátott eszközökön tárolja, ahhoz hozzáférést harmadik személy részére nem enged, és az adatokat harmadik személy részére nem továbbítja.
 15. A Rejtélyek Háza Kft. regisztrációhoz kötött oldalait látogatók a regisztráció során a valóságnak, illetve a tényleges állapotnak megfelelő adatokat kötelesek szolgáltatni. A Rejtélyek Háza Kft. a regisztráció során történt személyes adatok jogtalan felhasználásával kapcsolatban felelősség nem terheli.
 16. A Rejtélyek Háza Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy a személyes adatokat ellenőrizze, és amennyiben a felhasználó az általa megadott helytelen, pontatlan adatot meghatározott időn belül felhívásra nem pontosítja, úgy a Rejtélyek Háza Kft. jogosult az érintett felhasználó regisztrációját törölni.
 17. A Rejtélyek Háza Kft. a fentieken túlmenően olykor kérhet egyéb adatokat is, de arra mindvégig törekszik, hogy a kért többletinformáció mértéke és mélysége arányban álljon a szolgáltatás igénybevételével szerezhető előnyök mértékével.
 18. A törvénnyel összhangban Ön tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről. Ön jogosult arra, hogy személyes adatait frissítse, módosítsa, illetve kérje azok törlését. Ezt az alábbi elérhetőségek egyikén teheti meg:
 • Postacím: 2500 Esztergom, Táti út 9/a
 • E-mail: info@rejtelyekhaza.hu